कार्यालय अंचल अधिकारी, सोनाहातु(राँची)।
गैरमजरूआ खास 1 से 50 एकड़
जिला का नाम- राँची। अनुमण्डल- बुण्डू।
क्रमांक अंचल मौजा थाना न0 खाता प्लॉट रकवा किस्म अब तक बनदोवस्त/हस्तांतरित/लीज भूमि की विवरणी शेष उपलब्ध भूमि की विवरणी(8-10) कुल चक का रकवा
खाता प्लॉट रकवा खाता प्लॉट रकवा
1 सोनाहातु कुदाडीह 41 43 10 18.30 टौगरी _ _ _ 43 10 18.30  
2 सोनाहातु गुचीडीह 44 72 224 30.00 टौगरी _ _ _ 72 224 30.00  
3 सोनाहातु कोलमा 85 82 970 13.05 परती _ _ _ 82 970 13.05  
4 सोनाहातु नवाडीह 72 80 216 15.00 परती _ _ _ 80 216 15.00  
5 सोनाहातु दुलमी 69 226 741 8.37 परती _ _ _ 226 741 8.37  
6 सोनाहातु दुलमी 69 226 1094 10.75 परती _ _ _ 226 1094 10.75  
7 सोनाहातु लोवाहातु 68 96 18 7.35 परती _ _ _ 96 18 7.35  
8 सोनाहातु सोमाडीह 32 33 597 4.18 परती कादीम 33 597 3.00 33 597 1.18 1.44
9 सोनाहातु सोमाडीह 32 67 596 18.32 परती कादीम 67 596 18.06 67 596 0.26
10 सोनाहातु डिबाडीह 31 66 234 15.94 परती कादीम 66 234 9.66 66 234 6.28 7.02
11 सोनाहातु डिबाडीह 31 66 235 0.74 परती कादीम 66 235   66 235 0.74
12 सोनाहातु सालसुद 35 217 1090 16.00 परती कादीम 127 1090 14.06 217 1090 1.96  
13 सोनाहातु हारिन 22 86 440 8.49 परती कादीम 86 440 0.44 86 440 8.05  
14 सोनाहातु लोवाडीह 24 50 224 16.48 परती कादीम 50 224 11.84 50 224 4.64  
15 सोनाहातु जिन्तु 64 195 803 1.2 परती कादीम _ _ _ 195 803 1.20 5.34
16 सोनाहातु जिन्तु 64 195 804 4.14 परती कादीम _ _ _ 195 804 4.14
17 सोनाहातु जिन्तु 64 195 876 2.67 परती कादीम _ _ _ 195 876 2.67 9.69
18 सोनाहातु जिन्तु 64 195 877 7.02 परती कादीम _ _ _ 195 877 7.02
19 सोनाहातु नाकीडीह 61 220 1802 2.27 परती कादीम _ _ _ 220 1802 2.27 6.96
20 सोनाहातु नाकीडीह 61 220 1803 4.69 परती कादीम _ _ _ 220 1803 4.69
21 सोनाहातु नाकीडीह 61 220 1806 4.36 परती कादीम _ _ _ 220 1806 4.36 4.40
22 सोनाहातु नाकीडीह 61 220 1807 0.04 परती कादीम _ _ _ 220 1807 0.04
23 सोनाहातु बरवाडीह   68 391 2.55 परती कादीम _ _ _ 68 391 2.55 21.60
24 सोनाहातु बरवाडीह   68 392 19.05 परती कादीम _ _ _ 68 392 19.05
25 सोनाहातु चीरूडीह   45 88 0.19 परती कादीम _ _ _ 45 88 0.19 1.04
26 सोनाहातु चीरूडीह   45 89 0.85 परती कादीम _ _ _ 45 89 0.85
27 सोनाहातु चीरूडीह   45 362 1.61 परती कादीम _ _ _ 45 362 1.61 7.42
28 सोनाहातु चीरूडीह   45 363 5.81 परती कादीम _ _ _ 45 363 5.81
29 सोनाहातु सेरेंगहातु 65 141 133 0.33 परती कादीम _ _ _ 141 133 0.33 8.64
30 सोनाहातु सेरेंगहातु 65 141 134 8.31 परती कादीम _ _ _ 141 134 8.31
31 सोनाहातु सेरेंगहातु 65 141 1298 3.56 परती कादीम _ _ _ 141 1298 3.56 3.91
32 सोनाहातु सेरेंगहातु 65 141 1299 0.35 परती कादीम _ _ _ 141 1299 0.35
33 सोनाहातु चरकुडीह 16 144 981 6.67 परती कादीम _ _ _ 144 981 6.67 19.17
34 सोनाहातु चरकुडीह 16 140 982 12.50 परती कादीम _ _ _ 140 982 12.50
35 सोनाहातु डोमाडीह 26   53 1.57 परती कादीम _ _ _   53 1.57  
36 सोनाहातु डोमाडीह 26   185 1.72 परती कादीम _ _ _   185 1.72  
37 सोनाहातु इडिसेरेंग 97 46 270 13.00 परती पत्थर _ _ _ 46 270 13.00  
38 सोनाहातु इडिसेरेंग 97 46 1204 6.24 परती पत्थर _ _ _ 46 1204 6.24  
39 सोनाहातु डोकाद 78 189 70 5.25 टौगरी _ _ _ 189 70 5.25  
40 सोनाहातु डोकाद 78 189 226 13.75 परती ग0 _ _ _ 189 226 13.75  
41 सोनाहातु डोकाद 78 189 816 16.50 परती ग0 _ _ _ 189 816 16.50  
42 सोनाहातु डोकाद 78 189 812 42.50 परती ग0 _ _ _ 189 812 42.50  
43 सोनाहातु डोकाद 78 189 410/240 20.48 परती ग0 _ _ _ 189 410/240 20.48  
44 सोनाहातु डोमनडीह 83 59 234 34.23 टौगरी _ _ _ 59 234 34.23  
45 सोनाहातु डोमनडीह 83 59 1402 44.25 टौगरी _ _ _ 59 1402 44.25  
46 सोनाहातु गोवाली 88 71 356 24.68 टौगरी _ _ _ 71 356 24.68  
47 सोनाहातु गोवाली 88 71 660 25.10 टौगरी _ _ _ 71 660 25.10  
कुल 520.41     463.37  
अंचल अधिकारी,  सोनाहातु