bafnjk xk/kh jk"Vh; o`)kisa'ku ;kstuk t0tkfr ST %&
dza0la0 ftyk dk uke y{; dqy Lohd`r isa'ku/kkjh Hkqxrs; isa'ku jkf'k
1 2 3 4 5
1 lnj vuqe.My jkaph 14000 14000 400/- Per Month & 80 yrs. To 80 + Pensioners gets 700/- per Month
2 dkWds 4000 3599
3 jkrq + uxM+h 2000 2084
4 ekaMj 2050 2017
5 pkUgksa 3000 3254
6 cq<+ew + [ksykjh 3000 2611
7 csM+ks + bVdh 2850 2585
8 ykiaqx 1500 1302
9 vksjeka>h 1600 1540
10 ukedqe 3500 3351
11 vkuxM+k 2200 1978
12 flYyh 1090 3493
13 cq.Mw 1700 1700
14 rekM+ 2500 2244
15 lksukgkrw+ jkgs 1950 1785
  dqy%& 46940 47543